Alapító okirat

 

I. Az alapítvány neve:

Szalaszendi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

II. Az alapítvány székhelye:

3863 Szalaszend, József Attila út 7/A.

III. Az alapítók:

Verpecz István

Kövér János

Váradi Ferenc

Doboveczki János

Bacsó Istvánné Subert Katalin

IV. Az alapítvány célja:

Az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c./ pontja alapján

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, közhasznú tevékenységeket folytat, ennek keretében:

- Egyenlő esély biztosítása Szalaszend település iskolájában tanuló diákoknak, hogy tanulóik lemorzsolódás nélkül fejezzék be az általános iskolát és egyenlő eséllyel indulhassanak a középfokú oktatási intézményekbe, ennek keretében a tanulást segítő eszközök, audióvizuális eszközök beszerzése, fejlesztése, az iskola épületének korszerűsítése.

- A tanulás és a közösségi munka elismerése, jutalmazása, eredményesebb pályázati lehetőségek feltételeinek biztosítása

- Jobb intellektuális képességekkel rendelkező tanulók tehetséggondozása, önképzőkörök létrehozása

- Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása.

V. Az alapítvány vagyona és a vagyon felhasználási módja:

Az alapítvány céljainak megvalósításához kül- és belföldi jogi és magánszemély pénz, vagy egyéb vagyoni érték befizetésével, illetve juttatásával hozzájárulhat. Az alapítványhoz csatlakozók által felajánlott pénzbeli hozzájárulások az alapítványi vagyont gyarapító összegnek tekintendők.

Ezen alapítvány nevében, vagy javára töténő adománygyűjtés csak az alapítvány, mint közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető, a juttatott adományokat könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

Az alapítvány működése során felhalmozott vagyont csak alapítványi célokra lehet felhasználni.

Az alapítványi cél megvalósítása érdekében mind az alaptőke, mind annak kamatai, a pályázatok, vagy egyéb módon elnyert támogatások felhasználhatók a kuratórium döntése alapján.

Az alapítvány vállalja, hogy a vállalkozási tevékenységeket csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az ezen okiratban meghatározott tevékenységére fordítja, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Ezen közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. A közhasznú szervezet bevételeit és költségeit az 1997. évi CLVI. tv. 18. § (2) és (3) bekezdései tartalmazzák.

VI. Az alapítvány kezelő szerve:

Az alapítvány kezelője négy tagú Kuratórium.

A kuratórium elnöke: Sedenszki Csabáné

A kuratórium titkára: Molnárné Németh Erzsébet

A kuratórium további tagjai:

- Dr. Bárdosné dr. Kiss Dóra

- Kardos Tibor Gézáné Bártfai Piroska

A Kuratórium feladata az alapítvány vagyonának rendeltetésszerű kezelése, a vagyonnal való ésszerű gazdálkodás, a jelen okiratban foglalt célok megvalósítása és az ezzel kapcsolatos ügyek intézése.